Πρόγραμμα από Δευτέρα18 μέχρι Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου